Hosté: David Spade, Mrs. Laura Bush & Jenna Bush Hager, Tegan & Sara